Truy cập nội dung luôn

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

20-02-2023

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022. (Có bảng tổng hợp kết quả xét tuyển kèm theo)

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 vào Bệnh viện Phổi năm 2022

09-02-2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ng ạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Công văn số 4856/SYT-TCHC ngày 06/12/2022 về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Phổi; Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BVP ngày 22 tháng 12 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Phổi;

QUYẾT ĐỊNH: Về việc Công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại Bệnh viện Phổi

31-01-2023

Căn cứ Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Công văn số 4865/KH-SYT ngày 06 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Phổi; Căn cứ Biên bản họp kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022.

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022

30-12-2022

Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: 1. Số lượng vị trí việc làm, chỉ tiêu cần tuyển Vị trí Bác sĩ (hạng III): 12 chỉ tiêu Tổng số: 01 vị trí việc làm, 12 chỉ tiêu.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi công bố Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

29-12-2021

Căn cứ kế hoạch số 4547/KH-SYT ngày 12/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên năm 2021. Căn cứ công văn số 4880/SYT-TCHC ngày 29/10/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch. Bệnh viện công bố kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

08-12-2021

Căn cứ công văn số 4880/SYT-TCHC ngày 29/10/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Căn cứ kế hoạch số 4547/KH-SYT ngày 12/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên năm 2021. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

03-11-2021

Căn cứ công văn số 4880/SYT-TCHC ngày 29/10/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Căn cứ kế hoạch số 4547/KH-SYT ngày 12/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên năm 2021. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.