Truy cập nội dung luôn

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi công bố Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

29-12-2021 07:56

       SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

     Số: 1678/QĐ-BVL&BP                  Thái Nguyên, ngày 24  tháng 12 năm 2021

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

 

 
 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội qui thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ kế hoạch số 4547/KH-SYT ngày 12/10/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên năm 2021;

Căn cứ công văn số 4880/SYT-TCHC ngày 29/10/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng số 1676/BB-HĐXT ngày 24/12/2021của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 (Có bảng tổng hợp kết quả xét tuyển kèm theo).

Điều 2. Hội đồng xét tuyển viên chức xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng xét tuyển, các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC                      

- Như điều 3;                                                                                    (Đã ký)

- Lưu VT-TC.

 

 

 

 

                                                                          Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang

 

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 


BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI 


Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số :1678 /QĐ-BVL&BP ngày 24/12/2021 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi)

 

Số
 báo danh

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
 đào tạo

Chuyên ngành

Chức danh
dự tuyển

Mã CDNN

Đối tượng
 ưu tiên

Điểm
 sát hạch

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 = 10+11

I

Bác sĩ hạng III     (BS Đa khoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hoàng Lan Anh

 

3/10/1997

Đại học

BS ĐK

Bác sỹ
hạng III

V.08.01.03

DT Thổ

81,5

5

86,1

02

Mai Thị Duyên

 

21/07/1994

Đại học

BS ĐK

Bác sỹ
hạng III

V.08.01.03

 

81,5

 

81,5

03

Ong Dũng Tiến

20/03/1991

 

Đại học

BS ĐK

Bác sỹ
hạng III

V.08.01.03

 

78,3

 

78,3

04

Trần Anh Tuấn

06/5/1995

 

Đại học

BS ĐK

Bác sỹ
hạng III

V.08.01.03

DT Sán dìu

75,8

5

80,8

05

Nguyễn Thị Hải Yến

 

27/10/1997

Đại học

BS ĐK

Bác sỹ
hạng III

V.08.01.03

DT Nùng

76,3

5

81,3

06

Đường Kim Oanh

 

15/12/1996

Đại học

BS ĐK

Bác sỹ
hạng III

V.08.01.03

DT Tày

Không đủ ĐK dự tuyển vòng 2 (thiếu chứng chỉ tin học)

II

Dược hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Vũ Thị Quỳnh Anh

 

27/02/1995

Cao đẳng

CĐ Dược

Dược hạng IV

V.08.08.23

 

Không đủ ĐK dự tuyển vòng 2 (thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ)

02

Vũ Thị Thanh Hường

 

11/08/1993

Cao đẳng

CĐ Dược

Dược hạng IV

V.08.08.23

 

84,0

 

84,0

III

Kỹ thuật Y hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Ngọc Dương

06/12/1997

 

Cao đẳng

Cao đẳng Chẩn đoán hình ảnh

KTY hạng IV

V.07.08.19

 

77,5

 

77,5

              Tổng số : 09 thí sinh